پرداخت مهریه با سکه ضرب پایین

سکه ضرب پایین برای پرداخت مهریه

برای پرداخت مهریه میتوانیم از سکه های ضرب پایین استفاده کنیم؟ اصلا پرداخت مهریه منوط به پرداخت سکه خاصی است؟ سکه ضرب پایین برای پرداخت مهریه طبق قوانین و مقررات مدنی و آنچه که باید در زمان صدور احکام طلاق معین میگردد، پرداخت تمام سکه های قید شده به عنوان مهریه است. طبق این قانون …

سکه ضرب پایین برای پرداخت مهریه ادامه »